Norbert Maria Berger (†)

Nor­bert Maria Berg­er, gel­ern­ter Indus­triekauf­mann, entstammte ein­er Musik­er­fam­i­lie. Sein Groß­vater Josef Berg­er war von 1888 bis 1931, sein Vater Alex Berg­er von 1931 bis 1973 Organ­ist an der katholis­chen Pfar­rkirche St. Eligius in Völk­lin­gen. Bekan­nt wurde Berg­er als Bert in Cindy & Bert. Nor­bert Maria Berg­er starb am 14. Juli 2012.

Norbert Maria Berger (†) Read More »