Peng Peng is not amused

Sehr infan­til: Sich über Men­schen mit lusti­gen Namen amüsieren. Peng Peng is not amused, haha­ha, hoho­ho, hihi­hi … und das in dop­pel­ter Hinsicht:

Ver­größern


Peng Peng is not amused Weiterlesen...