Heute schon gelacht?

Hmr n d Wlt z trgn, st fr Ry Rnkr d Erfll­ng sns Lbns. Dr ktuell 27-Jhrg trtt nn schn st lgn Jrn ls Cmdn nd Bchrdr nnff. D skr­ll Fhn­frsr ht sch mttl­r­wl ls Mrknzchn tblrt. Vr llm drch dn frsch, jgndlchn Chrme nd swn stndgn Bglt Opa Sgfried blbt r m Kpf nd zhlt z dn jngstn ntrt­nrn n gnz Dtschlnd.

Heute schon gelacht? Weiterlesen...